BLOG
Historial de consultes


15/06/2018 | Boví
1

Quin és el teu diagnòstic? (59)

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

En un partida de vedells, de raça limusina, d'uns 20 mesos d'edat s'observen, en almenys 20 animals, lesions alopèciques d'extensió variable segons l'animal a gropa i tronc amb hiperqueratosi, descamació, eritema i crostes.

Lesions a la pell de la regió dorsal dels animals observades durant la inspecció ante-mortem.

 

Els inspectors van realitzar un raspat de la pell que va ser observat al microscopi amb el següent resultat:

Resultat de l'observació directe al microscopi del raspat de la pell dels animals afectats.

 

Detall a més augments de la imatge anterior.

 Quin és el teu diagnòstic? (59)

Please wait while the activity loads.
If this activity does not load, try refreshing your browser. Also, this page requires javascript. Please visit using a browser with javascript enabled.

If loading fails, click here to try again

%%RATING%%

El paràsit que s'observa al microscopi correspon a un àcar del gènere Psoroptes spp. que provoca la sarna psoròptica. En boví provoca lesions a tot el cos, tipicament al dors, mentre que altres espècies d'àcar com Sacroptes spp. les lesions es solen localitzar al cap o, en el cas de Chorioptes spp., a la cua i a les potes. La sarna per Demodex spp. és menys comú en boví, però també es pot donar i apareix en forma de papules o nòduls múltiples. Hi ha alguna descripcció de vedells infestats per polls però no és comú.

Your answers are highlighted below.

Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Sarna per Sarcoptes spp
B
Polls (Ctenocephalides felis felis).
C
Sarna per Demodex spp.
D
Sarna per Chorioptes spp.
E
Sarna per Psoroptes spp.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results


There is 1 question to complete.
1 comment(s)


  1. Maite roca
    15/06/2018

    I don’ t remember when I studied as a Vet

Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha