Sobre el SESC

Informació anàlisis laboratorials

El SESC també gestionarà l’anàlisi de mostres per diagnòstic laboratorial quan aquest sigui necessari.

Enviament de mostres:

En cas que un veterinari  dels SVOs requereixi una determinació laboratorial, ja sigui segons el seu criteri o arrel d’una consulta prèvia al correu electrònic del SESC, podrà remetre les mostres a la següent direcció:

SERVEI DE SUPORT A ESCORXADORS
Edifici CReSA, Campus de la UAB
08190 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona

Les mostres s’enviaran, per norma general, refrigerades i el personal del SESC les processarà d’una manera o altre en funció de les anàlisis que calguin.

En cas que es vulguin sol·licitar anàlisis anatomopatològics es pot fixar part de les mostres en formol diluït al 10% (una part de formaldehid comercial al 40% per nou parts d’aigua) per començar el procés de fixació del teixit i guanyar temps. Cal utilitzar recipients preferentment de plàstic i de boca ample.

Sol·licitud:

En el web del SESC hi ha un formulari específic per consultes que incloguin anàlisi laboratorial de mostres. Aquest conté una secció amb camps per identificar les mostres i les condicions en les que es remeten:

 • Identificació de les mostres (Nº canal, DIB, etc...)
 • Òrgans teixits enviats.
 • Estat de les mostres (Refrigerades / Congelades / En formol).
 • Anàlisi sol·licitada.

Un cop omplerta i enviada la sol·licitud el sistema reenviarà automàticament un correu de confirmació al sol·licitant. És recomanable imprimir aquest correu i adjuntar-lo a les mostres enviades.

En el cas que l’escorxador no disposi de connexió a internet, caldrà adjuntar a les mostres remeses una sol·licitud, degudament complimentada, en format paper (Annexe 2).

Remissió de mostres:

El SESC gestionarà l’anàlisi de les mostres un cop aquestes arribin al IRTA-CReSA, enviant-les als diferents serveis de diagnòstic que col·laboren amb l'IRTA-CReSA o als propis laboratoris de l'IRTA-CReSA si s’escau:

Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV), Facultat de Veterinària de la UAB.

El SDPV ofereix un servei de diagnòstic anatomopatològic.

Les activitats bàsiques d'aquest servei són el diagnòstic de biòpsies i citologies, la realització i diagnòstic de necròpsies i, esporàdicament, valoracions d’estudis clínics de diferents productes farmacològics:

Biòpsies: per biòpsia s’entén un fragment tissular o d’un òrgan recent separat (excisió) d’un ésser viu per a l’estudi microscòpic. És un bon mètode d’estudi bàsicament diagnòstic i, en menor mesura, també pot tenir un valor pronòstic. En medicina veterinària s’utilitza principalment en les especialitats de Dermatologia, Oncologia, Medicina interna (gastroenterologia, nefrologia, hepatologia...) i Ginecologia (èquids).

Citologies: es defineixen com l’estudi i avaluació de les cèl·lules existents en d’interior de les cavitats corporals, cèl·lules procedents de diferents superfícies orgàniques o, de teixits o òrgans sòlids; tot això obtingut mitjançant tècniques d’aspiració amb agulla i frotis o impromtes en portaobjectes. Estan especialment indicades en afeccions de limfonodes, medul·la òssia, exsudats/transsudats en cavitats corporals (hidrotòrax, ascitis, etc.), lesions nodulars o quístiques cutànies, líquid cefaloraquidi, sediments urinaris, etc.

Necròpsies: és l’examen sistemàtic, ordenat i complet d’un cadàver amb la fi d’investigar la causa o causes de la mort. Es tracta d’un procediment de diagnòstic molt útil pel que fa a l’exercici de la veterinària i que té múltiples avantatges, entre els quals es poden citar:

 • Control epidemiològic
 • Control terapèutic i toxicològic
 • Control de l’actuació clínica
 • Diagnòstic forense
 • Mitjà de reclamació en la compravenda d’animals
 • Tècnica d’investigació
 • Assistència a la conservació d’espècies salvatges i/o protegides

Servei de Bacteriologia i Micologia, Facultat de Veterinària de la UAB

Microbiologia:

 • Microbiologia clínica: Cultiu bacteriològic i micològic. Antibiograma.
 • Microbiologia dels aliments: Anàlisi d’indicadors de contaminació.
 • Investigació específica de la presencia de determinats bacteris (Campylobacter, Salmonella, Listeria,...)

Micologia:

 • Aïllament i identificació de fongs miceliars i llevats.
 • Detecció i quantificació de micotoxines
 • Investigació de fongs contaminants en productes industrials
 • Investigació de fongs que intervenen en l'elaboració i/o millora de productes
 • Avaluació de l'eficàcia de productes amb activitat antifúngica.

Laboratori veterinari de diagnòstic de malalties infeccioses (LvdMI), Facultat de Veterinària de la UAB

El LvdMI es dirigeix a tots aquells veterinaris i professionals del sector per oferir-los un recolzament en el seu treball de millora de la Sanitat Animal.
L'objectiu no és tan sols oferir resultats laboratorials, sinó col·laborar en la seva interpretació y proposar solucions als problemes sanitaris que es plantegen en una explotació.
Aquest servei compta amb la garantia d'estar oficialment reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona i ofereix els mitjans més actuals en el camp de la patologia infecciosa animal.
Entre les determinacions que ofereix aquest servei trobem:

DIAGNÒSTIC IMMUNOLÒGIC:

 • PRRS (virus de la síndrome respiratòria i reproductiva porcina)
 • ADV gE (Virus d’Aujezky)
 • ADV Acs Totals
 • PPV (Parvovirus Porcí)
 • Mal roig
 • Influenza
 • M. hyopneumoniae
 • Pasteurella toxigènica
 • APP (Actinobacullis Pluropneumoniae)
 • Salmonella
 • Border disease
 • Maedi Visna
 • Paratuberculosi
 • Quantificació Igs
 • Altres (especificar)

DIAGNÒSTIC MOLECULAR:

 • PCR PRRS (europea)
 • PCR PRRS (americana)
 • PCR PMT
 • PCR Influenza porcina
 • PCR ADV gE
 • PCR M. hyopneumoniae
 • PCR B. hyodysenteriae
 • PCR B. pilosicoli
 • PCR L. intracellularis
 • PCR Circovirus
 • PCR EAV (arteritis equina)
 • PCR CHV (herpesvirus caní)
 • Altres (especificar)

DIAGNÒSTIC BACTERIOLÒGIC:

 • Aïllament i identificació
 • Aïllament i identificació de patògens respiratoris
 • Aïllament i identificació de patògens entèrics
 • Aïllament específic de: (especificar)
 • Antibiograma
 • CMI
 • Quantificació d’ E. Coli

Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) , Facultat de Veterinària de la UAB

El Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) de la Facultat de Veterinària és un centre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) capdavanter en genòmica animal que ofereix la seva experiència en aquest àmbit, tant a institucions públiques com a empreses privades i professionals. L’activitat del SVGM està fonamentada en tècniques d’anàlisi genètic  desenvolupades i implementades en el nostre laboratori (PCR quantitativa a temps real, genotipat a gran escala i seqüenciació de DNA).

Entre els serveis que ofereixen destaquem del d’identificació de microorganismes per seqüenciació (16s RNA).

Laboratori de Parasitologia, Facultat de Veterinària de la UAB

El laboratori de Parasitologia disposa d’un servei extern de diagnòstic on es poden enviar mostres per a la detecció i identificació de paràsits. Les analítiques que podeu sol·licitar són:

 • Coprologia qualitativa i quantitativa
 • Diagnòstic de paràsits hemàtics
 • Diagnòstic dermatològic
 • Identificació de paràsits

Laboratoris de l'IRTA-CReSA

Tot i que l'IRTA-CReSA és un centre dedicat a la investigació hi ha certes tècniques de diagnòstic que per diferents motius (bioperillositat, per exemple) es realitzen a l'IRTA-CReSA.

Alguns exemples de les determinacions que es realitzen a l'IRTA_CReSA:

 • Tuberculosi (Gamma Interferó, HP-ZN)
 • Llengua blava (PCR, aïllament, seroneutralització)
 • Rinitis Atròfica preogressiva (PCR, PCR toxina, cultiu)
 • Malaltia vessicular porcina(PCR, Aïllament, Seroneutralització)
 • Peste porcina(PCR, Aïllament, Seroneutralització)
 • Diarrea vírica Bovina –Border disease(PCR, Aïllament, Seroneutralització)
 • Aujeszky (PCR)
 • Virus de l’Oest del Nil (PCR, Seroneutralització)
 • Mixomatosi (IHQ).
 • Encefalopaties Espongiformes Transmissibles: EEB, scrapie (ELISA, IHQ).
 • Patògens porcins: PRRS, Aujesky, Influenza, Circovirus porcí tipus II, Lawsonia (IHQ)
 • Patògens aviars: Gumboro, TRTV (IHQ) i Influenza Aviària (PCR, Aïllament, Seqüenciació, IHQ).