BLOG
Historial de consultes


05/05/2021 | Cor (porcí)
0

Un cas (atípic) de PDNS que fa saltar alarmes

Ens remeten mostres d’una canal de porc, mascle híbrid de 6 mesos d’edat, amb lesions hemorràgiques petequials generalitzades de limfonodes, pell, ronyons, melsa i altres vísceres, així com edema de la vesícula biliar. No es van observar signes de malaltia en cap dels porcs durant la inspecció antemortem. La sospita principal del servei veterinari oficial era que es tractés d’un procés septicèmic, però volien descartar PPA/PPC ja que les lesions eren compatibles amb aquestes malalties tot i que la sospita era poc probable ja que es va veure afectada només una canal d’una partida de 48 animals.

Després de l’ensurt inicial al veure les imatges de la consulta i les mostres, el laboratori de virologia de l’IRTA-CReSA va realitzar les PCR i RT-PCR front PPA i PPC, respectivament, el mateix dissabte, essent el resultat negatiu. Un cop vam respirar tranquils, es va procedir a l’histopatología per esclarir la naturalesa de les lesions. Al servei de diagnòstic hi vam remetre mostres de limfonodes, estómac, ronyó, melsa i tonsil·la.

Les lesions observades microscòpicament són les típiques d’un quadre de diàtesi hemorràgica generalitzada, amb presencia de quantitats variables de sang en els sinus medul·lars de tots els limfonodes avaluats i hemorràgies d’extensió variable a la submucosa gàstrica. Addicionalment al ronyó s’observa una glomerulonefritis exsudativa fibrinosa, així com hemorràgies intersticials d’extensió limitada. Aquesta lesió renal es classifica morfològicament dintre de la síndrome de dermatitis i nefropatia porcina (SDNP). Però en aquest cas, les lesions a la pell son hemorragies, i no lesions necrotitzants com s'observen a casos típics de SDNP.

Tal i com demostra aquest cas, tot i que tractant-se d’un sol animal era difícil que es tractés de PPA/PPC, les imatges de les lesions poden arribar a ser tan similars que el diagnòstic laboratorial és essencial per establir el diagnòstic definitiu. En el context epidemiològic actual, aprofitem per insistir en la importància de que qualsevol lesió de diàtesi hemorràgica compatible amb PPA/PPC  observada a l’escorxador sigui vehiculada al SESC el més ràpid possible. Una detecció precoç és una de les peces clau per al control en cas d’una eventual entrada d’aquestes malalties al país. Les mostres d’elecció per demostrar el virus en els teixits són nòduls limfàtic, tonsil·la, melsa, o sang, però recomanem que ens feu arribar mostra de totes les vísceres alterades per tal de facilitar la tasca d'arribar a un diagnòstic definitiu. (AC)

Canal a escorxador amb presencia de petèquies cutànies generalitzades.

Canal a escorxador amb presencia de petèquies cutànies generalitzades.

Limfonode gastrohepàtic envermellit. A la secció (insert) es pot observar que la lesió es localitza a la perifèria, indicatiu de reabsorció de sang extravasada als teixits que drenen cap a aquest limfonode. També es poden observar hemorràgies a la serosa del tracte digestiu.

Limfonode gastrohepàtic envermellit. A la secció (insert) es pot observar que la lesió es localitza a la perifèria, indicatiu de reabsorció de sang extravasada als teixits que drenen cap a aquest limfonode. També es poden observar hemorràgies a la serosa del tracte digestiu.

Esplenomegàlia, augment de mida de la melsa.

Esplenomegàlia, augment de mida de la melsa.

Petèquies generalitzades a l’escorça d’ambdós ronyons.

Petèquies generalitzades a l’escorça d’ambdós ronyons.

 

Petèquies i equimosis a la superfície epicàrdica.

Petèquies i equimosis a la superfície epicàrdica.

Petèquies a la mucosa de la bufeta de la orina.

Petèquies a la mucosa de la bufeta de la orina.

Limfonode que presenta una gran quantitat d’eritròcits lliures als sinus medul·lars, que indiquen que es tracta de reabsorció de sang extravasada en els teixits que drenen.

Limfonode que presenta una gran quantitat d’eritròcits lliures als sinus medul·lars, que indiquen que es tracta de reabsorció de sang extravasada en els teixits que drenen.

Les petèquies observades a l’escorça renal es corresponen amb hemorràgies intersticials corticals d’extensió variable.

Les petèquies observades a l’escorça renal es corresponen amb hemorràgies intersticials corticals d’extensió variable.

Vasculitis necrotitzant en un dels vasos renals, lesió característica del SDNP.

Vasculitis necrotitzant en un dels vasos renals, lesió característica del SDNP.

Glomerulonefritis exsudativa fibrinosa. Detall d’un glomèrul en el que s’observa fibrina i eritròcits lliures a la càpsula de Bowmann (punta de fletxa) així com necrosis segmental i presència de PMNN en els capil·lars glomerulars (fletxa).

Glomerulonefritis exsudativa fibrinosa. Detall d’un glomèrul en el que s’observa fibrina i eritròcits lliures a la càpsula de Bowmann (punta de fletxa) així com necrosis segmental i presència de PMNN en els capil·lars glomerulars (fletxa).

El grup d’epidemiologia de l’IRTA-CReSA ha desenvolupat un software, per encàrrec del DARP, que permet, de forma immediata, generar un mapa de la distribució de les explotacions porcines a Catalunya amb les zones de protecció i vigilància al voltant de l'explotació afectada. Ambdues zones contenen un total 55 explotacions porcines, que s'haurien de visitar, i una capacitat total de 73.399 animals, que quedarien immobilitzats fins que es duguin a terme les visites. L'explotació afectada té una capacitat total de 3.150 animals els quals s'haurien de sacrificar."

El grup d’epidemiologia de l’IRTA-CReSA ha desenvolupat un software, per encàrrec del DARP, que permet, de forma immediata, generar un mapa de la distribució de les explotacions porcines a Catalunya amb les zones de protecció i vigilància al voltant de l'explotació afectada. En aquesta simulació , ambdues zones contenen un total 55 explotacions porcines, que s'haurien de visitar i testar, i una capacitat total de 73.399 animals, que quedarien immobilitzats fins que es duguin a terme les visites. L'explotació afectada té una capacitat total de 3.150 animals els quals s'haurien de sacrificar.

 Afegeix un comentari

El seu correu electrònic no serà publicat.
Ingressi el captcha